• آموزش شهروندی
 • نوع دوستی
 • تمرین مدنی
 • تفکر جمعی
 • اندیشه نو
 • تجربه و عمل
 • همیاری و همکاری
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت مدنی
 • مطالبات اجتماعی
 • تشکل و تعهد
 • پاسداشت فرهنگ
 • تکریم مهرورزی
logo-samandehi